Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Regulamin

REGULAMIN BIBLIOTEKI NATAN
www.biblioteka.natan.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.biblioteka.natan.pl (zwanego dalej ,,Biblioteka NATAN” lub ,,Biblioteka” lub „Serwis”).
 2. Biblioteka jest adresowana do nauczycieli religii rzymsko-katolickiej.
 3. Biblioteka jest prowadzona przez Stowarzyszenie Pedagogów NATAN z siedzibą w Lublinie.
 4. Kontakt ze Stowarzyszeniem może odbywać się:
   1. poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres: biuro@natan.pl
   2. korespondencyjnie pod adresem: ul. Skautów 11 B m 29, 20-055 Lublin;
 5. Biblioteka ma charakter usługowy.
 6. W Bibliotece można umieszczać własne materiały oraz pobierać materiały z jej zasobów.
 7. Pobieranie materiałów jest płatne.
 8. W celu pobrania plików trzeba zakupić punkty.
 9. Za umieszczenie własnych plików w Bibliotece Użytkownicy otrzymują punkty.
 10. Warunkiem umieszczenia plików w Bibliotece jest potwierdzenie posiadania praw autorskich do tych plików poprzez akceptację następującego oświadczenia: „Oświadczam, że materiał, jaki dodaję do zasobów BIBLIOTEKI NATAN, jest moim własnym dziełem i posiadam do niego pełnię praw autorskich. Materiał ten w żaden sposób nie narusza jakichkolwiek istniejących praw autorskich czy praw licencyjnych innych osób czy podmiotów prawnych. Oświadczam, że fragmenty tego materiału, które są cytatem, zostały przeze mnie zaznaczone przez podanie autora i dzieła, z którego pochodzą. W razie wystąpienia skarg czy roszczeń dotyczących praw autorskich lub licencyjnych do tego materiału, zobowiązuję się do udzielenia wyjaśnień Stowarzyszeniu Pedagogów NATAN, będącemu administratorem BIBLIOTEKI NATAN. W sytuacji, kiedy Stowarzyszenie Pedagogów NATAN uzna, że wyjaśnienia są niewystarczające, wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych podmiotom występującym ze skargami lub roszczeniami wobec materiałów umieszonych przeze mnie w BIBLIOTECE NATAN. Przyjmuję do wiadomości, że w sytuacji braku wystarczających wyjaśnień odnośnie moich praw autorskich materiał umieszczony przeze mnie w BIBLIOTECE NATAN zostanie z niej usunięty”.
 11. Dla Użytkowników z Ukrainy, Białorusi i Rosji korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne. Zainteresowane tym osoby mogą się w tej sprawie kontaktować z Administratorem pod adresem: biuro@natan.pl
 12. Użytkownicy mogą oceniać pobrane pliki.
 13. Niniejszy Regulamin jest udostępniony przez Stowarzyszenie w witrynie internetowej www.biblioteka.natan.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku, w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 14. Wszelkie prawa do Biblioteki, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Stowarzyszenia Pedagogów NATAN, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa.
 15. Stowarzyszenie Pedagogów NATAN zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Biblioteki treści reklamowych adresowanych do nauczycieli religii rzymsko-katolickiej. Treści te mogą dotyczyć usług i towarów własnych Stowarzyszenia oraz osób trzecich. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Biblioteki, a ich zasady określają odpowiednie podmioty.
 16. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, Usługi, warunki świadczenia Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 17. Stowarzyszenie Pedagogów NATAN informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.biblioteka.natan.pl, którego właścicielem i administratorem jest Stowarzyszenie Pedagogów NATAN, w ramach którego Użytkownicy mogą pobierać materiały umieszczone w jego zasobach oraz umieszczać tam materiały własne.

Właściciel i administrator Biblioteki – właścicielem i administratorem Biblioteki jest Stowarzyszenie Pedagogów NATAN. Stowarzyszenie ma siedzibę w Lublinie (20-055 Lublin, ul. Skautów 11 B m 29), nr KRS: 0000281982, NIP 712 306 97 02, REGON: 060260183.

Użytkownik – osoba fizyczna zarejestrowana w Bibliotece, posiadająca konto, korzystająca z jej zasobów, umieszczająca w niej swoje materiały.

Usługi – usługi świadczone przez Stowarzyszenie Pedagogów NATAN na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której może dokonywać określonych działań wskazanych w Regulaminie oraz bezpośrednio na stronie Serwisu, takich jak zakup punktów, pobieranie materiałów, umieszczanie w bibliotece materiałów własnych.

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta w Serwisie. Podczas Rejestracji Użytkownik wypełnia pola interaktywnego formularza oznaczone jako obowiązkowe oraz wysyła go do Usługodawcy za pomocą przycisku znajdującego się pod formularzem. Za rejestrację Użytkownik otrzymuje 10 punktów gratis.

Materiał – treść cyfrowa o tematyce edukacyjnej, związanej z nauczaniem religii rzymsko-katolickiej.

Wstawienie własnego materiału – to inaczej dodanie pliku; jest to czynność wykonywana przez Użytkownika posiadającego konto, polegająca na uzupełnieniu pól formularza oznaczonych jako obowiązkowe oraz przesłaniu materiału do Serwisu w celu udostępnienia go innym Użytkownikom.

Dodanie punktów za wstawienie materiału – po zatwierdzeniu materiału przez administratora na koncie Użytkownika są dodane punktyza każdy dodany materiał jest 20 punktów.

Oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do materiału – tekst oświadczenia znajduje się na koncie każdego Użytkownika przy funkcji „Dodaj plik”.

Zakup punktów – czynność dokonana za pośrednictwem firmy PAYU albo za pośrednictwem przelewu bankowego. Cennik zakupu punktów jest umieszczony w niniejszym regulaminie.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Właściciel i Administrator Biblioteki umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie usług, w szczególności takich, jak: pobieranie plików i umieszczanie w Bibliotece własnych plików.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu: urządzenie z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script, program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.

IV. USŁUGI

 1. Właściciel i Administrator Biblioteki umożliwia wszystkim Użytkownikom Serwisu korzystanie z następujących Usług:
  1. bezpłatne założenie i prowadzenie Konta,
  2. bezpłatne wyszukiwanie materiałów,
  3. płatne pobieranie materiałów (po otworzeniu pliku można go pobrać w czasie do 24 godzin).
 2. Pobranie jednego pliku to zmniejszenie liczby punktów na własnym koncie o jeden punkt.
 3. Właściciel i Administrator Biblioteki umożliwia wszystkim Użytkownikom Serwisu możliwość zakupu punktów, dzięki którym można pobierać pliki.
 4. Zakupu punktów można dokonywać za pośrednictwem szybkiego przelewu przez PAYU – wtedy dodanie punktów na koncie następuje automatycznie.
 5. Zakupu punktów można dokonywać za pośrednictwem tradycyjnego przelewu bankowego. Konieczne jest wtedy poinformowanie o takim przelewie Administratora Biblioteki drogą e-mail na adres: biuro@natan.pl
 6. Cennik zakupu punktów

Cena pakietu

Ilość punktów

Cena za 1 punkt

15 zł

100

0,15 zł

39 zł

300

0,13 zł

60 zł

500

0,12 zł

100 zł

1000

0,10 zł

V. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Każdy Użytkownik ma możliwość przeglądania informacji ogólnodostępnych w Serwisie, w szczególności informacji dotyczących materiałów.
 2. Każdy Użytkownik ma możliwość pobierania materiałów, jeśli posiada wystarczającą ilość punktów.
 3. Każdy Użytkownik ma możliwość dodania własnego materiału i otrzymania za to punktów. Warunkiem takiego dodania własnego materiału jest akceptacja oświadczenia o posiadaniu praw autorskich.
 4. Dodanie własnego materiału jest jednocześnie wyrażeniem zgody na pobieranie tych materiałów przez innych Użytkowników Biblioteki.
 5. Dodanie materiału następuje po przesłaniu go do Administratora i po jego zatwierdzeniu.
 6. Punkty za dodanie materiału pojawiają się na koncie Użytkownika po zatwierdzeniu materiału przez Administratora.
 7. Każdy Użytkownik ma możliwość oceny pobranego materiału.

VI. KONTO

 1. Usługa prowadzenia Konta w Bibliotece dostępna jest po dokonaniu rejestracji.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
 3. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej.
 4. Poprzez dokonanie rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 5. Użytkownik w ramach korzystania z Konta ma możliwość uzupełnienia danych w nim wskazanych.
 6. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego podczas rejestracji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych Użytkownika umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Administratora poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub samodzielnego poprawienia danych, za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w ramach Konta.
 7. Pobieranie plików z Biblioteki wymaga od Użytkownika zalogowania się na swoje Konto.

VII. POBRANIE MATERIAŁÓW

 1. Każdy Użytkownik Biblioteki ma możliwość pobrania materiałów.
 2. Każde pobranie oznacza odjęcie z Konta Użytkownika jednego punktu.

VIII. ZASADY DODAWANIA MATERIAŁÓW

 1. Każdy Użytkownik Biblioteki, który posiada Konto, może dodać do Biblioteki swoje materiały.
 2. Warunkiem dodania materiałów jest akceptacja oświadczenia o posiadaniu praw autorskich.
 3. Materiały zostają dodane do Biblioteki po przesłaniu ich do Administratora i po jego akceptacji.
 4. Za każdy dodany materiał Użytkownik otrzymuje 20 punktów.

IX. ZGODA UDZIELANA ADMINISTRATOROWI PRZEZ UŻYTKOWNIKA DODAJĄCEGO MATERIAŁY

 1. Użytkownik, który dodaje swoje materiały, udziela Administratorowi Biblioteki nieodpłatnego i niewyłącznego prawa do używania tych materiałów w ramach działalności Biblioteki przez udostepnienie możliwości ich pobierania.
 2. Użytkownik, który dodaje swoje materiały oświadcza, że posiada do nich prawo autorskie i że w ten sposób nie narusza praw osób trzecich.

X. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik ma prawo do otrzymania zaświadczenia o opublikowaniu swojego materiału w Bibliotece. Warunkiem jest zwrócenie się z tego typu prośbą do Administratora z podaniem swoich danych oraz tytułu materiału.
 2. Użytkownik ma prawo do reklamacji usług dostarczanych w ramach działalności Biblioteki.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;
  2. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;
  3. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;
  4. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
  5. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

XI. REKLAMACJE

 1. W razie wystąpienia problemów z rejestracją Konta, logowaniem się na Konto, pobieraniem materiałów, przesyłaniem własnych materiałów - Użytkownik może skontaktować się z Administratorem poprzez pocztę e-mail na adres biuro@natan.pl Konieczne jest wtedy opisanie problemu i podanie danych do Konta.
 2. Administrator Biblioteki zobowiązuje się rozwiązać problem najszybciej jak to możliwe.
 3. Użytkownik, który stwierdzi, że inny Użytkownik Biblioteki przypisał sobie jego materiał, może skontaktować się z Administratorem poprzez pocztę e-mail na adres biuro@natan.pl Konieczne jest uzasadnienie podejrzenia popełnienia plagiatu.
 4. Administrator Biblioteki zobowiązuje się do niezwłocznego zwrócenia się o wyjaśnienia do Użytkownika, wobec którego zachodzi podejrzenie popełnienia plagiatu.
 5. W wypadku braku dostatecznych wyjaśnień Użytkownika, wobec którego zachodzi podejrzenie popełnienia plagiatu, Administrator Biblioteki usuwa materiał z Konta tego Użytkownika oraz udostępnia jego dane osobie wysuwającej roszczenia do materiału będącego przedmiotem sporu.
 6. Jeśli popełnienie plagiatu się powtórzy, Administrator ma prawo usunięcia Konta takiego Użytkownika.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Biblioteki zawierające zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

Regulamin Biblioteki NATAN

 1. Plik PDF regulamin_biblioteka_wersja_21_03_2022.pdf pdf , 658,17 kB
Ikona do góry