Do tej pory pobrano 5 645 170 plików
Dzisiaj jest: niedziela, 16 stycznia 2022 r.  
       
   
Nowa biblioteka

ZBIÓRKA NA NOWĄ INTERNETOWĄ BIBLIOTEKĘ KATECHETYCZNĄ
WYGASZANIE DOTYCHCZASOWEJ BIBLIOTEKI

Drodzy Katecheci!
Użytkownicy Internetowej Biblioteki Katechetycznej!

Biblioteka to jeden z kluczowych projektów naszego Stowarzyszenia. Od prawie 18 lat biblioteka pomaga Wam w codziennej pracy. Korzystacie z jej zasobów. Dzielicie się swym dorobkiem i publikujecie w bibliotece swoje teksty, pomagając w ten sposób innym katechetom.  Ze swej strony chcemy bibliotekę rozwijać, zrobić ją lepszą i sprawniejszą niż jest obecnie. Dlatego podjęliśmy decyzję o dokonaniu w niej gruntownej zmiany: rozpoczynamy zbiórkę na sfinansowanie nowej biblioteki, a jednocześnie wygaszamy dotychczasową bibliotekę.

ZBIÓRKA NA NOWĄ INTERNETOWĄ BIBLIOTEKĘ KATECHETYCZNĄ

Każdy, kto teraz wesprze nową bibliotekę będzie umieszczony na liście jej darczyńców i dostanie w niej darmowy i proporcjonalny do wsparcia pakiet punktów.

Po wielu konsultacjach zdecydowaliśmy, że trzeba zamówić nowe oprogramowanie dla biblioteki i tam przenieść dotychczasowe zasoby. Umożliwi to wprowadzenie wielu nowych funkcji, których w dotychczasowej bibliotece nie było. Podniesie to znacząco jakość korzystania z jej zasobów.

W tej chwili nie jesteśmy jednak w stanie z własnych środków sfinansować tych prac ? kwota jakiej nam potrzeba to 22 000 zł. Z drugiej strony jesteśmy głęboko przekonani, że internetowa biblioteka katechetyczna to wielka pomoc w codziennej pracy i że konieczna jest kontynuacja tego projektu. Dlatego zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie zbiórki pieniędzy na ten cel. Jeśli szybko uda się nam zebrać tę kwotę, to szybko też wystartuje nowa biblioteka.

Będziemy szczególnie wdzięczni za wsparcie udzielone nam do połowy grudnia 2021 r., jako że wtedy będziemy uzgadniać z firmą informatyczną terminy kolejnych etapów prac nad biblioteką, a to zależy od środków, jakimi będziemy dysponować.

W nowej bibliotece ulegną zmianie zasady przyznawania punktów ? zostanie zaktualizowany ich cennik, który od wielu lat pozostawał bez zmian.

Jeśli ktoś chciałby wesprzeć ten projekt to można to zrobić w następujący sposób:

WPŁATA PRZEZ ZRZUTKA.PL

TRADYCYJNY PRZELEW

Dowolna kwota na konto
Stowarzyszenie Pedagogów NATAN
PKO BP S.A. I Oddział w Lublinie
18 1020 3147 0000 8602 0053 7688
Z dopiskiem "darowizna na cele statutowe"

Każdy, kto teraz wesprze nową bibliotekę będzie umieszczony na liście jej darczyńców i dostanie w niej darmowy i proporcjonalny do wsparcia pakiet punktów.

WYGASZENIE DOTYCHCZASOWEJ BIBLIOTEKI
(od 15.11.21 do 12.01.22)

Jednocześnie z pracami nad nową biblioteką wygaszana jest dotychczasowa biblioteka. Przede wszystkim dlatego, że jej oprogramowanie jest przestarzałe, mało funkcjonalne, generujące coraz więcej problemów technicznych. Coraz trudniej z biblioteki korzystać ? zdarza się, że czas otwierania pliku jest bardzo długi, albo pokazują się różne błędy. Utrzymanie obsługi informatycznej tego starego systemu jest drogie, ale nie daje gwarancji dobrej jakości.

Wygaszanie biblioteki oznacza, że:

1. Od 15 listopada 2021 r. czyli od dziś nie można już kupować punktów do biblioteki. Wyłączyliśmy możliwość zakupu punktów przez PAYU oraz przez sms.

2. Do 12 stycznia 2022 r. można wykorzystać wcześniej zakupione punkty i pobierać pliki. Ci, którzy posiadają zakupione punkty, mają czas do 12.01.22 na ich wykorzystanie. Po tym terminie dotychczasowa biblioteka zniknie z internetu. Jeśli ktoś do tego czasu nie wykorzysta swoich punktów ? nie będzie miał później takiej możliwości.

Prosimy zatem o wykorzystanie swych punktów w dotychczasowej bibliotece do 12.01.2022

I z góry serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc w budowie nowej biblioteki!

Zarząd SP NATAN
Zbigniew Barciński
Justyna Wójcik-Nurzyńska
Dorota Ząberg
Piotr NurzyńskiPOLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Polityka prywatności przyjęta w Stowarzyszeniu Pedagogów NATAN to inaczej zasady ochrony i przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych.
 2. Podstawową zasadą tej polityki jest zagwarantowanie praw osób powierzających swoje dane osobowe oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony tych danych.

I. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak są wykorzystywane dane osobowe, jest Stowarzyszenie Pedagogów NATAN ul. Skautów 11b m. 29, 20-055 Lublin (dalej STOWARZYSZENIE) właściciel serwisów internetowych katechezanatana.pl, natan.pl, biblioteka.natan.pl
 2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych
  a. e-mail: biuro@natan.pl
  b. adres pocztowy: Stowarzyszenie Pedagogów NATAN ul. Skautów 11b m 29, 20-055 Lublin

II. Źródła pozyskiwania danych osobowych i ich zakres

 1. STOWARZYSZENIE pozyskuje następujące dane osobowe
  a. w serwisie internetowym http://katechezanatana.pl przy rejestracji użytkowników newslettera: adres
  e-mail, imię; b. w serwisie internetowym http://biblioteka.natan.pl przy rejestracji konta: adres e-mail, imię, nazwisko, miejsce urodzenia, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon;
  c. w sklepie KSIĈGARNIA WYDAWNICTWA NATAN http://natan.pl/sklep/ przy zakupie książek: adres e-mail, imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon;
  d. podczas prowadzenia szkoleń organizowanych przez STOWARZYSZENIE: imię, nazwisko, miejsce urodzenia, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon;
  e. przy złożeniu zapytania poprzez formularz kontaktowy w serwisie internetowym natan.pl: imię, nazwisko, adres e-mail.
 2. Udostępnianie STOWARZYSZENIU danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Wyjątkiem od dobrowolności udostępniania danych są sytuacje, kiedy wymagają tego przepisy prawa
 4. np. kiedy niezbędne jest podanie danych ze względów rachunkowych lub podatkowych.

III. Cele pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych przez STOWARZYSZENIE

 1. STOWARZYSZENIE przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w następujących celach:
  a. wysyłka newslettera serwisu internetowego katechezanatana.pl;
  b. założenie i prowadzenie konta w serwisie biblioteka.natan.pl oraz opłaty związane z udostępnianiem zasobów biblioteki internetowej;
  c. realizacji zakupów w sklepie Księgarnia Wydawnictwa NATAN znajdującym się pod adresem internetowym http://natan.pl/sklep/;
  d. realizacji zakupów w oferowanych na blogach tematycznych;
  e. obsługa formalna i organizacyjna prowadzonych szkoleń;
  f. obsługa zgłaszanych spraw przez formularz kontaktowy;
  g. kontaktowania się w wyżej wymienionych sprawach z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
 2. Wymienione wyżej cele są związane z prawnie uzasadnionym interesem STOWARZYSZENIA, którym jest:
  a. prowadzenie działalności popularyzującej wiedzę metodyczną;
  b. prowadzenie działalności szkoleniowej;
  c. prowadzenie działalności marketingowej w tym marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów bądź towarów i usług osób trzecich;
  d. kontaktowanie się z osobami zainteresowanymi działalnością STOWARZYSZENIA poprzez dostępne kanały komunikacji;
  e. obsługa spraw kierowanych do w szczególności do Biura STOWARZYSZENIA lub do Redaktorów serwisów internetowych prowadzonych przez Stowarzyszenie.
 3. STOWARZYSZENIE nie przetwarza danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na prawa osób udostępniających te dane.
 4. Podanie danych osobowych jest konieczne dla realizacji wyżej wymienionych celów. Bez ich podania realizacja tych celów nie jest możliwa.

IV. Prawa osób udostępniających STOWARZYSZENIU dane osobowe

 1. STOWARZYSZENIE gwarantuje osobom udostępniającym swoje dane osobowe spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.
  a. prawo dostępu do nich;
  b. prawo do ich sprostowania;
  c. prawo ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowania;
  d. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  e. prawo do poinformowania o fakcie nieuprawnionego naruszenia danych osobowych.
 2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez STOWARZYSZENIE można wycofać w dowolnym momencie pisząc na adres e-mail: biuro@natan.pl lub adres pocztowy: Stowarzyszenie Pedagogów NATAN ul. Skautów 11b m 29, 20-055 Lublin.
 3. Przetwarzanie danych osobowych zostaje przerwane w sytuacji wycofania na to zgody.
 4. Z praw wobec STOWARZYSZENIA związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skorzystać:
  a. w odniesieniu do żądania sprostowania danych - gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  b. w odniesieniu do żądania usunięcia danych - gdy:
  - dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
  - zostanie cofnięta zgoda na ich przetwarzanie;
  - zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych;
  - dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
  - dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  - dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
  c. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych - gdy:
  - dane są nieprawidłowe;
  - potrzebny jest czas na sprawdzenie prawidłowość tych danych;
  - dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie wyrażona wola ich usunięcia;
  - dane nie będą już potrzebne STOWARZYSZENIU, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń przez osobę udostępniającą dane osobowe;
  - zostanie wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  d. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych - gdy:
  - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy;
  - przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
  e. w odniesieniu do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - gdy:
  - przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację osobistą;
  - dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
 5. Z prawa sprzeciwu przetwarzania danych można skorzystać od 25 maja 2018 roku.
 6. W wypadku nieuprawnionego naruszenia danych osobowych STOWARZYSZENIE poinformuje osobę, której to dotyczy w liście e-mail.
 7. W wypadku zbiorowego naruszenia danych osobowych STOWARZYSZENIE umieści tego typu informację na stronie głównej serwisu, którego to naruszenie by dotyczyło.
 8. Organem nadzorczym, do którego można wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez STOWARZYSZENIE danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

V. Podmioty mające dostęp do danych osobowych

 1. Dane osobowe zgromadzone w serwisach internetowych STOWARZYSZENIA przechowywane są na serwerach firmy home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, która zapewnia funkcjonowanie tych serwisów.
 2. Dane osobowe zgromadzone w serwisie internetowym katechezanatana.pl udostępnione są firmie GetResponse Sp. z o.o., ul. Arkońska 6/a3, 80-387 Gdańsk, która zapewnia obsługę newslettera.
 3. Dane osobowe zgromadzone w serwisie internetowym biblioteka.natan.pl udostępnione są firmom: PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań; Digital Virgo S.A. ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, które zapewniają obsługę automatycznych płatności.
 4. Dane osobowe związane z zakupem materiałów oferowanych na blogach udostępnione są firmie Dotpay Sp. z o.o. ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, która zapewnia obsługę automatycznych płatności.
 5. Dane osobowe związane z zakupem książek w Księgarni Internetowej NATAN oraz zakupem udziału w szkoleniach organizowanych przez STOWARZYSZENIE udostępnione są firmie Enadis sp. z o.o., ul. Morska 149 U2, 81-222 Gdynia, która zapewnia obsługę internetowego systemu magazynowego i fakturowego.
 6. Dane osobowe związane z przelewami na konto STOWARSZYSZENIA udostępnione są firmie Bank PKO BP S.A..
 7. Dane osobowe zgromadzone przez STOWARZYSZENIE nie są przekazywane poza granice Polski (co oznacza, że nie są też przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Podstawy prawne

 1. W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO.
 2. To unijne rozporządzenie ureguluje postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Chodzi w nim m.in. o to, by chronić dane osobowe. Celem tych przepisów nie jest jednak przepływu danych osobowych, ale zapewnienie większej kontroli nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza te dane osobowe.
POLECAMY
Woluminów w bibliotece: 7475, bibliotekarzy: 39257, czytelników on-line: 12
Odwiedzin dzisiaj: 8343, wczoraj: 9993, przedwczoraj: 9790.
© Copyright 2004-2022 by Natan.pl All rights reserved.
Projekt graficzny i oprogramowanie serwisu: Jarosław Gębka..